Новотроїцький район

Меню

Погода

Статут сільської ради

завантажити

Статут територіальної громади села Громівка Новотроїцького району Херсонської області  2017 рік

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, закріплює систему самоврядування села Громівка Новотроїцького району Херсонської області (далі – сільської територіальної громади, СТГ), форми та порядок здійснення місцевого самоврядування на її території, обумовлені історичними, географічними, національно-культурними, соціально-економічними та іншими особливостями, встановлює регламентні правила і процедури реалізації функцій і повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, створення та діяльності органів самоорганізації населення, а також механізми реалізації членами СТГ свого права на участь у місцевому самоврядуванні.

Місцеве самоврядування в СТГ – це визнане та гарантоване державою право і реальна здатність СТГ самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Громада є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через сільську  раду (далі – Раду), її виконавчі органи, органи самоорганізації населення, з метою задоволення соціально-економічних, культурних, побутових та інших потреб членів СТГ узгоджено з інтересами держави.

Членами СТГ є громадяни України, які постійно проживають у межах Територіальної громади, а також інші особи, які проживають на цій території і користуються виборчим правом на місцевих виборах, та їхні діти.

РОЗДІЛ І

Глава 1.1. Загальна характеристика СТГ

Стаття 1.1.1. СТГ є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Новотроїцького району Херсонської області.

Стаття 1.1.2. До складу СТГ входять такі населені пункти:

Село Громівка (код КОАТУУ 6524481500).

Стаття 1.1.3. Територія СТГ та її межі визначаються Генеральним планом.

Стаття 1.1.4. Розпорядження землею в межах СТГ здійснює сільська рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельних ділянок.

Стаття 1.1.5. Рішення про встановлення та зміну цільового призначення земель приймається сільською радою відповідно до її повноважень.

Стаття 1.1.6. З метою раціональної організації управління СТГ територія може поділятися на окремі населені пункти села, , мікрорайони, де з дозволу сільської  ради можуть створюватись і діяти органи самоорганізації населення. Ділення СТГ на окремі села ) може залишатись і після об’єднання їхніх громад.

Стаття 1.1.7. Органи місцевого самоврядування СТГ можуть об’єднуватись з органами місцевого самоврядування інших територіальних громад України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Стаття 1.1.8. Органи місцевого самоврядування СТГ на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування населених пунктів зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.9. Органи місцевого самоврядування СТГ не можуть передавати будь-які власні повноваження асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування, до складу яких вони входять.

Стаття 1.1.10. СТГ має свою символіку – герб, прапор, положення про порядок використання яких затверджуються рішенням сільської  ради.

Глава 1.2. Правова основа Статуту

Стаття 1.2.1. Статут СТГ (далі – Статут) приймається сільською  радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування СТГ приймаються відповідно до законодавства і цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію СТГ.

Стаття 1.2.2. Статут має відповідати Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законам України, указам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України.

Стаття 1.2.3. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції, законам та іншим актам законодавства України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили. Норми Статуту в цьому разі діють у частині, що не суперечить нормам законодавства.

Стаття 1.2.4. Тлумачення положень Статуту може давати лише сільська  рада. Рішення ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах СТГ.

Стаття 1.2.5. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється сільською  радою. Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 1.2.6. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту можуть бути внесені до ради групою депутатів ради (підписані щонайменше десятьма депутатами), сільським  головою або групою жителів села  в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 1.2.7. Зміни і доповнення до Статуту для приведення його у відповідність положенням Конституції та законів України, указів Президента України постанов Кабінету Міністрів Украйни, вносяться сільською  радою за пропозицією сільського  голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами або в строки, визначені цими актами.

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

Стаття 1.3.1. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію СТГ, будуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально економічного та культурного розвитку СТГ і реалізації на її території функцій виконавчої влади.

Стаття 1.3.2. Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.

Стаття 1.3.3. Органи виконавчої влади, посадові особи не мають права втручатись в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування СТГ, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм сільською радою повноважень, та в інших передбачених законом випадках.

Стаття 1.3.4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування СТГ з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 1.3.5. Сільський  голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування СТГ з органами виконавчої влади.

Стаття 1.3.6. Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством випадках допомогу у здійсненні їх функцій.

Стаття 1.3.7.  Сільський  голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування СТГ з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.3.8. Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування СТГ з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території СТГ, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.

Стаття 1.3.9. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють наступні функції:

— утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності СТГ в порядку, визначеному чинним законодавством, призначають та звільняють з посади їхніх керівників;

— визначають цілі, функції, організаційні форми, порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

— встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності СТГ;

— в межах, визначених законодавством, приймають рішення про відчуження об’єктів комунальної власності;

З підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності СТГ, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати такі рішення щодо:

— залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

РОЗДІЛ ІІ.

СИСТЕМА САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Глава 2.1. Загальні засади формування  та функціонування системи самоврядування СТГ

Стаття 2.1.1. Система самоврядування СТГ визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Система місцевого самоврядування СТГ включає;

Стаття 2.1.2. Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Глава 2.2. Сільська територіальна громада

Стаття 2.2.1. СТГ складають жителі села або декількох сіл , об’єднаних в одну громаду. Реєстрація жителів СТГ здійснюється у порядку, визначеному законодавством. Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет сільської  ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

Стаття 2.2.2. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному об’ємі здійснюють члени СТГ – громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.3. Особам, які мають видатні заслуги перед СТГ та внесли суттєвий внесок в соціально економічний та культурний розвиток села, за рішенням ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин села». Звання почесного громадянина села  присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина села, його статус визначаються Положенням про почесне громадянство СТГ, яке затверджується рішенням сільської ради.

Стаття 2..2..4. Сільська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі села , інші громадяни України, іноземці (громадяни та особи без громадянства), які мають значні заслуги перед СТГ та внесли суттєвий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток СТГ.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки СТГ, яке затверджується рішенням сільської  ради.

Стаття 2.2.5. Жителі СТГ здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Стаття 2..2.6. Право жителів СТГ безпосередньо здійснювати місцеве самоврядування, може бути реалізовано в таких формах:

Стаття 2.2.7. Вищою формою безпосереднього здійснення СТГ місцевого самоврядування є місцевий референдум.

Глава 2.3. Місцевий референдум

Стаття 2.3.1. Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів СТГ, які мають право голосу.

Стаття 2..3.2. Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення СТГ важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.3.3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження місцевого бюджету та встановлення місцевих податків.

Стаття 2.3.4. Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для територіальної громади, соціально-економічного та культурного розвитку СТГ, можуть бути винесені на місцевий консультативний референдум, рішення якого не мають обов’язкового характеру.

Стаття 2..3.5.  Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі в місцевому референдумі.

Стаття 2.3.6. Рішення про проведення місцевого референдуму приймає сільська  рада на вимогу третини депутатів сільської  ради.

Стаття 2.3.7. Референдум за ініціативою мешканців проводиться на вимогу 10 % жителів СТГ, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

Стаття 2.3.8. Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається законом.

Стаття 2.3.9. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів СТГ, які взяли участь у голосуванні.

Стаття 2.3.10. Рішення місцевого референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади.

Стаття 2.3.11. Рішення місцевого референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення місцевого референдуму протягом п’яти днів після його проведення.

Стаття  2..3.12. Рішення місцевого референдуму набувають чинності з моменту їхнього опублікування.

Стаття 2..3.13. Про результати голосування на консультативному місцевому референдумі сільський  голова у п’ятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

Глава 2.4. Місцеві вибори

Стаття 2.4.1. Місцеві вибори – це обрання депутатів сільської  ради, депутатів районної, обласної ради, сільського  голови та старости шляхом голосування жителів села, які мають право голосу.

Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватись й інші посади місцевого самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Стаття 2.4.2. Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах,

Стаття 2.4.3. Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Глава 2.5. Загальні збори (конференції) членів СТГ за місцем проживання

Стаття 2.5.1. Загальні збори (конференції) членів СТГ за місцем проживання (далі – загальні збори) скликаються на рівні багатоквартирних будинків, вулиць, кварталів, житлових комплексів, мікрорайонів СТГ або інших внутрішньосільських територіальних утворень з метою:

Стаття 2.5.2. При неможливості провести загальні збори членів СТГ на певній території через значну кількості членів, виконавчим комітетом ради, ОСНом або ініціативною групою, підтриманим 20 % членів СТГ, скликається конференція членів СТГ за місцем проживання. Норма представництва на цю конференцію встановлюється суб’єктом, який  її скликає.

Стаття 2.5.3. У роботі загальних зборів беруть участь жителі СТГ, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній території (багатоквартирний будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон, село,  та ін.).

Стаття 2.5.4. У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, сільський  голова, депутати сільської  ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, громадських об’єднань та підприємств.

Стаття 2.5.5. Загальні збори громадян скликаються сільським  головою за власного ініціативою або з ініціативи третини депутатів сільської ради, виконавчого комітету чи відповідного ОСНу.

Стаття 2.5.6. Загальні збори можуть також скликатись сільським  головою за ініціативою ініціативної групи, підтриманої не менш як 20 % від загальної кількості жителів відповідної території, що мають право голосу на місцевих виборах.

Стаття 2.5.7. Розпорядження сільського  голови щодо скликання загальних зборів оприлюднюється не пізніше 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на їх обговорення.

Стаття 2.5.8. Загальні збори є правомочними за умови участі в них не менше половини жителів території, в межах якої проводяться загальні збори, або половини делегатів, обраних на конференцію.

Стаття 2.5.9. На загальних зборах головує сільський  голова, керівник відповідного ОСНу чи голова ініціативної групи – залежно від того, хто виступив ініціатором цих зборів.

Стаття 2.5.10. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар зборів.

Стаття 2.5.11. Порядок денний загальних зборів затверджується зборами за пропозицією головуючого.

Стаття 2.5.12. Сільський голова, сільська рада та її виконавчі органи, відповідний ОСН сприяють підготовці і проведенню загальних зборів, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 2.5.13. Під час проведення загальних зборів ведеться протокол, який підписується головуючим і секретарем загальних зборів. До протоколу додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання, завірений власним підписом.

Стаття 2.5.14. Загальні збори з розглянутих питань приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них учасників з правом вирішального голосу, які проживають на відповідній території.

Стаття 2.5.15. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання ОСНом і враховуються органами місцевого самоврядування.

Стаття 2.5.16. Рішення загальних зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для  СТГ, але віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, мають для цих органів рекомендаційний характер.

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів СТГ   до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 2.6.1. Жителі СТГ, незалежно від їх віку та громадянства, мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.2. Жителі СТГ мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, ОСНів та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.3. Колективні звернення, підписані більш як п’ятдесятьма жителями СТГ, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування СТГ, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

Стаття 2.6.4. Колективні звернення жителів СТГ можуть мати на меті:

— внесення до сільської  ради, сільського  голови, виконавчого комітету сільської  ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку СТГ чи окремих її територій;

— аналіз роботи сільського голови, сільської  ради, виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком СТГ чи окремих територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;

— порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію ОСНів;

— порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування.

Глава 2.7. Громадські слухання

Стаття 2.7.1. Жителі СТГ мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатись з депутатами сільської  ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов’язків або окремих доручень, в тому числі наказів виборців, чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси СТГ, жителів СТГ, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.2. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи сільського  голови, сільської  ради або її постійної комісії, органу самоорганізації населення та за ініціативою певної кількості мешканців СТГ.

Стаття 2.7.3. Громадські слухання з ініціативи жителів села можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п’ятдесятьма жителями села. У цьому разі громадські слухання скликаються сільським  головою.

Стаття 2.7.4. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати сільської  ради, керівники органів самоорганізації населення, представники сільських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.5. На громадських слуханнях:

Стаття 2.7.6. Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет сільської  ради.

Стаття 2.7.7. Про час і місце проведення громадських слухань та питання, які виносяться на них, жителі села  сповіщаються секретарем сільської  ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Стаття 2.7.8. Проведення громадських слухань організує секретар сільської  ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 2.7.9. На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх мешканців відповідної території, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

Стаття 2..7.10. До протоколу може додаватись інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Стаття  2..7.11. Веде протокол працівник виконавчого комітету сільської  ради.

Протокол громадських слухань підписується особою, яка була їх головуючим, та особою, яка вела протокол, і передається сільському  голові

Стаття 2.7.12. Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадських слухань, якщо за них проголосувало більше половини жителів відповідної території, які взяли в участь в цих слуханнях.

Про результати громадських слухань секретар сільської  ради в десятиденний строк інформує жителів СТГ.

Глава 2.8. Місцеві ініціативи

Стаття 2.8.1. Члени СТГ мають право ініціювати розгляд сільською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до сільської ради Проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Стаття 2.8.2. Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів СТГ (чисельністю не менше 20 осіб).

Стаття 2.8.3. Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш десяти відсотків жителів відповідної території, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії сільської  ради.

Стаття 2.8.4. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні сільської  ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 2.8.5. Рішення, прийняті сільською  радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому сільською  радою.

Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 2.9.1. Жителі села  мають право бути присутніми на відкритих засіданнях сільської  ради.

Стаття 2.9.3.Особи, що виявили бажання відвідати сесію сільської  ради, повинні не пізніш як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організувати такі відвідування.

Стаття 2.9.4. У разі неможливості забезпечити відвідування сесії сільської  ради жителями села  з організаційних чи технічних причин, секретар ради має забезпечити її трансляцію по місцевій радіомережі.

2.9.5. Відмова жителям села  у відвіданні сесії сільської ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.

2.9.6. Жителі села  мають право бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв’язку з розробкою проектів місцевого бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

2.9.10. При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям села повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

Стаття 2.9.11. Жителі СТГ мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.9.11. Жителі села  мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 2.9.12. Жителям села , які мають право голосу, гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.10. Інші форми участі жителів села  у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 2.10.1. Перелік форм участі жителів села  у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Стаття 2.10.2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів СТГ у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.10.3. Крім передбачених главами 2.3 – 2.9 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі членів СТГ у здійсненні місцевого самоврядування:

РОЗДІЛ ІІІ.

ОРГАНИ і ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи місцевого самоврядування СТГ

Стаття 3.1.1. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування СТГ включає:

Стаття 3.1.2. Сільський  голова, сільська  рада та її виконавчі органи, ОСНи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням територіальної громади, від її імені та в її інтересах.

Стаття 3.1.3. Виконавчий комітет та інші виконавчі органи сільської  ради здійснюють надані їм законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 3.1.4. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед територіальною громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів села при їх здійсненні.

Стаття 3.1.5. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Глава 3.2. Сільська рада

Стаття 3.2.1. Сільська  рада є представницьким органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади СТГ.

Стаття 3.2.2. Сільська  рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів сільської  ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

Стаття 3.2.3. Загальний склад сільської  ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням сільської  ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів ради.

Стаття 3.2.4. Крім депутатів, до складу сільської  ради входить за посадою сільський  голова.

Стаття 3.2.5. Депутат сільської  ради – це особа, яка шляхом вільних виборів наділяється СТГ повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування, віднесені законодавством до відання сільської  ради.

Стаття 3.2.6. Депутат сільської  ради здійснює свої повноваження як правило, на громадських засадах. Сільська  рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі.

Грошова винагорода депутатів, які працюють в сільській  раді на постійній основі, виплачується з місцевою бюджету в розмірах, визначених рішенням ради.

Депутат сільської  ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.

Стаття 3.2.7. Депутат сільської  ради складає присягу такого змісту:

«Вступаючи в права депутата сільської  ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо села  та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції та законів України, Статуту територіальної громади села , виконувати свої обов’язки в інтересах СТГ».

Стаття 3.2.8. Повноваження депутатів сільської  ради припиняються одночасно із припиненням повноважень ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством. Повноваження депутата сільської  ради за рішенням ради припиняють достроково у разі:

Стаття 3.2.9. Строк повноважень сільської  ради – чотири роки. Сільська  рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.

Повноваження сільської  ради починаються з моменту офіційного повідомлення виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження сільської  ради припиняються в день офіційного оголошення територіальною виборчою комісією про обрання сільської  ради нового скликання.

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень сільської  ради визначаються законодавством.

Стаття 3.2.10. Основною організаційною формою роботи сільської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її Пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок скликання чергових та позачергових сесій сільської  ради визначається законодавством.

На сесіях сільської  рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, за виключенням таких, які відповідно до принципу розподілу влад віднесені до відання сільського  голови і виконавчих органів сільської ради.

Пропозиції до порядку денного сесії сільської  ради можуть вноситися сільським  головою, депутатами ради постійними комісіями ради, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради або загальними зборами громадян за місцем проживання.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях сільської  ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом сільської  ради.

Сесії сільської  ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі сіл , представники засобів масової інформації, політичних партій1, громадських організацій.

Сільська  рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення сільської  ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Порядок і процедура прийняття рішень сільською  радою визначаються її регламентом.

Прийняті на сесії рішення сільської  ради підписуються сільським  головою.

Рішення сільської  ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо сільською радою не встановлено інший строк введення цих рішень в дію.

Глава 3.3. Постійні комісії сільської  ради

Стаття 3.3.1. Постійні комісії сільської  ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради, та для здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів.

До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар.

Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною сільською радою на першій сесії. Рада може змінювати перелік, назву та склад постійних комісій протягом поточної каденції ради.

Постійні комісії за дорученням сільської  ради, сільського голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку села , місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською  радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням сільської  ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, підприємств, організацій та установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від їхньої організаційно-правової форми необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями установами, громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійні комісії приймають більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії у встановлений ними строк.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед сільською  радою.

Перелік, функціональна спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом сільської  ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку села , сільська  рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 3.3.2. Депутати сільської  ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються  на постійній чи тимчасовій основі.

Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються регламентом сільської  ради.

Стаття 3.3.3. Посадовою особою сільської  ради, яка відповідає за організацію й роботи, є секретар ради.

Секретар ради обирається сільською  радою за пропозицією сільського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Глава 3.4. Сільський  голова

Стаття 3.4.1.  Сільський,  голова є головною посадовою особою СТГ.

Сільський  голова за посадою очолює виконавчий комітет сільської  ради та головує на її засіданнях.

Сільський  голова обирається безпосередньо жителями села , які мають право голосу,  шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Сільським головою може бути обраний будь-який житель села , який має право голосу на місцевих виборах.

Порядок обрання сільського  голови визначається законодавством.

Стаття 3.4.2. Повноваження сільського  голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Сільський  голова складає на пленарному засіданні сільської  ради присягу наступного змісту:

«Я, (ім’я та прізвище), волею територіальної громади села  обраний сільським  головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо села і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет села  як у державі, так і за її межами».

Якщо вибори сільського  голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, передбачених законодавством.

Повноваження сільського  голови можуть бути припинені достроково територіальною громадою села  шляхом місцевого референдуму. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського  голови приймається сільською  радою як за власного ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів села, що проживають на території територіальної громади села  і мають право голосу.

Повноваження сільського  голови вважаються достроково припиненими у випадках:

У разі дострокового припинення повноважень сільського  голови проводяться позачергові вибори сільського  голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень сільського  голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки з організації роботи сільської  ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради – заступник сільського  голови з виконавчої роботи.

Стаття 3.4.3. Сільський  голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження. Порядок підготовки та реалізації цих розпоряджень визначаються регламентом сільської ради, вимоги до оформлення та процедури реєстрації визначаються інструкцією з діловодства.

Стаття 3.4.4. На сільського  голову поширюються повноваження та гарантії депутатів сільської  ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 3.4.5. Сільський голова може мати заступника (заступників) з питань діяльності виконавчого органу ради, який призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

Розподіл обов’язків між заступником (заступниками) сільського  голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється головою та виконавчим комітетом сільської  ради.

Глава 3.5. Виконавчий комітет сільської ради

Стаття 3.5.1. Виконавчий комітет сільської  ради є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, який утворюється сільською  радою на строк її повноважень.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити.

Стаття 3.5.2. Очолює виконавчий комітет сільський  голова. У разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організує роботу виконавчого комітету заступник сільського голови з виконавчої роботи.

Стаття 3.5.3. Кількісний склад виконавчого комітету сільської ради визначається радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією сільського  голови. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати ради, крім секретаря ради.

Стаття 3.5.4. Заступник (заступники) сільського  голови з виконавчої роботи та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.

Стаття 3.5.5. Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах. За рішенням сільської  окремі члени виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.

Стаття 3.5.6. Повноваження виконавчого комітету сільської ради визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 3.5.7. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській  раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Звітує про роботу виконавчого комітету сільський голова.

Стаття 3.5.8.  Сільська  рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів села  може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів села  про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів села , які мають право голосу.

Підстави, на яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття 3.5.9. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини його загального складу.

Стаття 3.5.10. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським  головою або заступником сільського голови – в разі відсутності сільського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 3.5.11. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює його керуючий справами , який признача-ється на посаду у порядку, визначеному чинним законодавством.

Стаття 3.5.12. Виконавчий комітет сільської  ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються сільським  головою та керуючим справами (секретарем) сільської  ради.

РОЗДІЛ IV.

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Глава 4.1. Система та загальні засади організації діяльності органів самоорганізації населення

Стаття 4.1.1. ОСНи утворюються на підставі рішення сільської  ради з ініціативи жителів села

Стаття 4.1.2. Територія, у межах якої діє ОСН, закріплюється рішенням сільської  ради і має відповідати території проживання жителів села , які утворили цей орган.

Стаття 4.1.3. Строк повноважень ОСНу визначається жителями відповідної території села  самостійно.

Стаття 4.1.4. Облік ОСНів здійснюється виконавчим комітетом сільської  ради.

Стаття 4.1.5. Персональний склад ОСНу обирається загальними зборами.

Стаття 4.1.6. Повноваження та порядок роботи ОСНу визначається законом.

Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення

Стаття 4.2.1. Рішення про утворення ОСНу приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території села .

Стаття 4.2.2. Вибори ОСНів проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території села .

За рішенням виконавчого комітету, яке приймається на пропозицію жителів відповідної території села , вибори ОСНів можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.

Стаття 4.2.3. За рішенням сільської  ради витрати, пов’язані із підготовкою та проведенням виборів ОСНів, здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

Стаття 4.2.4. Голова ОСНу обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території села .

Стаття 4.2.5. Підготовка і проведення виборів ОСНів здійснюються відкрито і гласно.

Результати виборів оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації.

Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення

Стаття 4.3.1. Повноваження ОСНів визначаються законом, передаються їм сільською  радою та закріплюються у власному Положенні.

Стаття 4.3.2. Здійснення повноважень ОСНами не повинно завдавати шкоди інтересам територіальної громади.

Стаття 4.3.3. ОСНи самостійно здійснюють управління переданим їм майном і коштами відповідно до програм соціально-економічного та культурного розвитку території, на якій вони діють.

Стаття 4.3.4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу ОСНам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку в межах кошторису виконавчого комітету.

Розділ V.

МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 5.1. Комунальна власність села

Стаття 5.1.1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності СТГ, а також об’єкти спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні районної та обласної ради.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності села , є надбанням територіальної громади і їх недоторканість захищається законодавством.

Стаття 5.1.2. До комунальної власності СТГ включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності СТГ визначається рішенням сільської  ради відповідно до законодавства.

До комунальної власності села  можуть належати:

У комунальній власності СТГ знаходяться об’єкти, що мають важливе значення для життєзабезпечення СТГ, задоволення потреб її членів та для збереження історико-культурних об’єктів (системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням сільської  ради.

Стаття 5.1.3. Суб’єктом права комунальної власності СТГ є сільська  рада.

Сільська  рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах СТГ відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності СТГ.

Рішення про відчуження комунального майна приймає сільська  рада.

Стаття 5.1.4. Оперативне управління об’єктами комунальної власності СТГ здійснюють виконавчі органи сільської  ради, на які покладаються такі функції:

Стаття 5.1.5. Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності здійснює сільський  голова.

Сільський голова раз на рік інформує сільську  раду та членів СТГ про стан комунальної власності СТГ, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 5.2. Фінансова основа органів місцевого самоврядування

Стаття 5.2.1. Фінансова основа органів місцевого самоврядування СТГ складається з:           — коштів місцевого бюджету;

— фінансово-кредитних ресурсів;

— страхових ресурсів;

— коштів підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності СТГ;

— відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування;

інших фінансових ресурсів, переданих органам місцевого самоврядування згідно

Стаття 5.2.2. Питання формування, затвердження, затвердження, виконання та контролю місцевих бюджетів вирішуються у відповідності до положень чинного бюджетного законодавства.

Стаття 5.2.3. Місцевий бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

Стаття 5.3. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів територіальної громади, працівників сільської ради (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів виконавчого комітету сільської ради та інших пов’язаних з ними осіб.

Стаття 5.4. Доходи (прибутки) Громівської сільської ради Новотроїцького району  Херсонської області  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Громівської сільської ради Новотроїцького району  Херсонської області  , реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим  Статутом .

 

Розділ VI.

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

Стаття 6.1.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними СТГ стосовно результатів своєї роботи і регулярно звітують перед членами СТГ у порядку, передбаченому цим Статутом і окремим Положенням.

Стаття 6.1.2. Жителі села  мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про:

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються цим Статутом та окремим Положенням, ухваленим сільською радою.

Стаття 6.1.3. Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні не рідше як щомісяця проводити прийом жителів села  з особистих питань.

Стаття 6.1.4. Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані спринт» забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих згідно чинного законодавства.

Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами

Стаття 6.2.1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно із законодавством.

Стаття 6.2.2. Акти, прийняті в системі місцевого самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції чи законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 6.2.3. Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування Конституції і чинному законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 6.2.4. Шкода, завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування СТГ, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 6.2.5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут територіальної громади прийнято сесією сільської  ради «24» січня 2017 року.

Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом сільської  ради.

У разі припинення Громівської сільської ради (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  здійснюється передача активів одній або кільком  організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.